Річна звітність за 2017 рік.

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Генеральний директор Цупро Олександр Миколайович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.04.2018
(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “СIЕЙТI”
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
39441455
4. Місцезнаходження
Сумська , Сумський, 40000, м.Суми, Вiльний Лужок,6
5. Міжміський код, телефон та факс
(+380542)701223 (+380542)701223
6. Електронна поштова адреса
Victoria.Kalajdova@siati.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень “Вiдомостi НКЦПФР” 79 25.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://siati.com.ua/ в мережі Інтернет 26.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
Товариство не займається дiяльнiстю, що пiдлягає лiцензуванню. Посади корпоративного секретаря у Товариствi немає. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня, в зв’язку з тим, що в статутному капiталi Товариства не має державної частки, воно не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, а також не займає монопольного(домiнуючого) становища. Iнформацiя про осiб, що володiють 10 % i бiльше акцiй емiтента, iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв вiдсутня, у зв’язку iз тим, що Емiтент не є акцiонерним товариством. Рiшення про виплату дивiдендiв за звiтний перiод Товариством не приймалось. Крiм облiгацiй пiдприємств, випуск iнших цiнних паперiв, в тому числi, акцiй, цiльових облiгацiй пiдприємств, дисконтних облiгацiй, iпотечних облiгацiй, сертифiкатiв ФОН, похiдних цiнних паперiв Товариство не здiйснювало. Оскiльки Товариство розмiщувало звичайнi (незабезпеченi) облiгацiї пiдприємств, звiт про стан об’єкта нерухомостi, про гарантiї третьої особи за борговими цiнними паперами чи iнформацiя про iпотечнi цiннi папери, у звiтi вiдсутня. Iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН не випускалися. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що товариство не займається переробною, добувною промисловiстю, виробництвом та розподiленням електроенергiї, газу та води. Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, про надання згоди на вчинення значних правочинiв, про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, не надається, оскiльки Емiтент не є акцiонерним товариством. Протягом звiтного року особливої iнформацiї не було. Iнформацiя про стан корпоративного управлiння не заповнена, оскiльки Товариство не є фiнансовою установою. Рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства складена у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансова звiтнiсть не складалась i не подається.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “СIЕЙТI”
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
1632102000001285
3. Дата проведення державної реєстрації
14.10.2014
4. Територія (область)
Сумська
5. Статутний капітал (грн)
25000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
40
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
46.21 Оптова торгiвля зерном, насiнням i кормами для тварин
01.61 Допомiжна дiяльнiсть у рослинництвi
77.31 Надання в оренду сiльськогосподарських машин i устатковання
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори Учасникiв – вищий орган управлiння Товариства.
Голова Товариства.
Рада директорiв – виконавчий орган Товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ “Райффайзен Банк Аваль”
2) МФО банку
380805
3) поточний рахунок
26001463978
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ “Райффайзен Банк Аваль”
5) МФО банку
380805
6) поточний рахунок
26005464003

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “ХАНЗЕ АГРI УКРАЇНА”
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
41245895
4) місцезнаходження
40000, Сумська обл., мiсто Суми, вулиця Вiльний Лужок, будинок 6
5) опис
Товариство володiє часткою в статутному капiталi юридичної особи в сумi 2 500 тис. грн, що складає 10% статутного капiталу. У якостi внеску до статутного капiталу Товариством були наданi грошовi кошти.
Товариство, як учасник має право:а) брати участь в управлiннi справами Товариства в порядку, визначеному в Статутi, за винятком випадкiв, передбачених Законом;б) брати участь у розподiлi прибутку Товариства та одержувати його частку (дивiденди); в) вийти в установленому порядку з Товариства; г) одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;д) здiйснити вiдчуження часток у Статутному капiталi Товариства, в установленому порядку. Товариство, як Учасник юридичної особи може мати також iншi права, передбаченi законодавством i Статутом.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТЕХНОЛОГIЯ” 14022407 40031Україна м.Суми пр-т Курський, 147-А 10
Прізвище, ім”я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Заєць Володимир Володимирович 65
Чижик Сергiй Вячеславович 25
Усього 100

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Генеральний директор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Цупро Олександр Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1977
5) освіта**
Освiта вища, квалiфiкацiя – магiстр державногоуправлiння
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник Генерального директора з персоналу та загальним питанням ТОВ “ГУАЛА КЛОЖЕРС УКРАЇНА”.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.01.2015 3
9) Опис
Генеральний директор здiйснює оперативне керiвництво Товариством i вирiшує питання поточної дiяльностi Товариства. Загальний стаж роботи – 17 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав наступнi посади: з 19.05.2010 р. по 08.01.2014 р. – Заступник голови керiвника апарату Сумської обласної державної адмiнiстрацiї, з 11.01.2014 р. по 26.02.2014 р. – Керiвник Головного управлiння комунiкацiї Адмiнiстрацiї президента України, з 16.04.2014 р. по 15.01.2015 р. – Заступник Генерального директора з персоналу та загальним питанням ТОВ “ГУАЛА КЛОЖЕРС УКРАЇНА”, з 20.01.2015 р. – Генеральний директор ТОВ “СIЕЙТI”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова Ради Директорiв
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Буянов Олександр Вiкторович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1983
5) освіта**
Освiта вища, квалiфiкацiя-юрист
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ДП з iноземною iнвестицiєю “Сантрейд” м.Київ, консультант з агробiзнесу.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.01.2015 безстроково
9) Опис
Голова Ради Директорiв органiзовує роботу Ради Директорiв як виконавчого органу Товариства, в порядку, передбаченному Статутом Товариства та чинним законодавством, координує дiї та пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами управлiння та посадовими особами Товариства, виконує iншi обов’язки в порядку, передбаченному Статутом Товариства та чинним законодавством. Загальний стаж роботи – 12 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав наступнi посади: 13.12.2013 – 12.01.2015 рр. консультант з агробiзнесу ДП з iноземною iнвестицiєю “Сантрейд” м.Київ, 14.01.2015-по теперiшнiй час Голова Ради Директорiв ТОВ “СIЕЙТI”. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова Товариства
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Заєць Володимир Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1965
5) освіта**
Освiта вища, квалiфiкацiя-юрист
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Генеральний директор ТОВ “ГУАЛА КЛОЖЕРС УКРАЇНА”, Голова Наглядової ради АТ “ТЕХНОЛОГIЯ”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.02.2015 безстроково
9) Опис
Голова Товариства скликає збори Учасникiв Товариства, укладає вiд iменi Товариства контракти з членами виконавчого органу Товариства, виконує iншi обов’язки в порядку, передбаченному Статутом Товариства та чинним законодавством. Загальний стаж роботи – 34 роки. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав наступнi посади: Генеральний директор ТОВ “ГУАЛА КЛОЖЕРС УКРАЇНА”, м.Суми, вул.Лiнiйна, 18, Голова Наглядової Ради АТ “ТЕХНОЛОГIЯ”, м.Суми проспект Курський, 147-А. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Ради Директорiв
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бражник Олександр Григорович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1965
5) освіта**
Освiта вища, квалiфiкацiя-юрист
6) стаж роботи (років)**
33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник Генерального директора з фiнансових та правових питань ТОВ “ГУАЛА КЛОЖЕРС УКРАЇНА”, Член Наглядової ради АТ “ТЕХНОЛОГIЯ”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.01.2015 безстроково
9) Опис
Член Ради Директорiв виконує повноваження та обов’язки в порядку, передбаченному Статутом Товариства та чинним законодавством. Загальний стаж роботи – 33 роки. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав наступнi посади: Заступник Генерального директора з фiнансових та правових питань ТОВ “ГУАЛА КЛОЖЕРС УКРАЇНА”, м.Суми, вул.Лiнiйна, 18, Член Наглядової Ради АТ “ТЕХНОЛОГIЯ”, м.Суми проспект Курський, 147-А. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Ради Директорiв
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мороз Сергiй Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Освiта вища, квалiфiкацiя-спецiалiст з облiку та аудиту
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник Генерального Директора з економiчних питань – головний бухгалтер ТОВ “ГУАЛА КЛОЖЕРС УКРАЇНА”, Член Наглядової ради АТ “ТЕХНОЛОГIЯ”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.01.2015 безстроково
9) Опис
Член Ради Директорiв виконує повноваження та обов’язки в порядку, передбаченному Статутом Товариства та чинним законодавством. Загальний стаж роботи – 28 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав наступнi посади: Заступник Генерального Директора з економiчних питань – головний бухгалтер ТОВ “ГУАЛА КЛОЖЕРС УКРАЇНА”, м.Суми, вул.Лiнiйна, 18, Член Наглядової Ради АТ “ТЕХНОЛОГIЯ”, м.Суми проспект Курський, 147-А. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Ради Директорiв
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Проскурня Iван Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Освiта вища, квалiфiкацiя-магiстр з якостi, стандартизацiї та сертифiкацiї.
6) стаж роботи (років)**
36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Перший заступник Генерального директора-головний iнженер ТОВ “ГУАЛА КЛОЖЕРС УКРАЇНА”, Член Наглядової ради АТ “ТЕХНОЛОГIЯ”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.01.2015 безстроково
9) Опис
Член Ради Директорiв виконує повноваження та обов’язки в порядку, передбаченному Статутом Товариства та чинним законодавством. Загальний стаж роботи – 36 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав наступнi посади: Перший заступник Генерального директора-головний iнженер ТОВ “ГУАЛА КЛОЖЕРС УКРАЇНА”, м.Суми, вул.Лiнiйна, 18, Член Наглядової Ради АТ “ТЕХНОЛОГIЯ”, м.Суми проспект Курський, 147-А. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Ради Директорiв
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чубаренко Олександр Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1960
5) освіта**
Освiта вища, квалiфiкацiя-юрист
6) стаж роботи (років)**
38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Перший заступник Голови Правлiння АТ “ТЕХНОЛОГIЯ”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.01.2015 безстроково
9) Опис
Член Ради Директорiв виконує повноваження та обов’язки в порядку, передбаченному Статутом Товариства та чинним законодавством. Загальний стаж роботи – 38 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав наступнi посади: Перший заступник Голови Правлiння АТ “ТЕХНОЛОГIЯ”, м.Суми проспект Курський, 147-А. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Ради Директорiв
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Заєць Сергiй Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1986
5) освіта**
Освiта вища, квалiфiкацiя-юрист-мiжнародник
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Генеральний директор ТОВ “ГУАЛАПАК УКРАЇНА”, Заступник Голови Правлiння АТ “ТЕХНОЛОГIЯ”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.01.2015 безстроково
9) Опис
Член Ради Директорiв виконує повноваження та обов’язки в порядку, передбаченному Статутом Товариства та чинним законодавством. Загальний стаж роботи – 11 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав наступнi посади: Заступник Голови Правлiння АТ “ТЕХНОЛОГIЯ”, м.Суми, проспект Курський, 147-А,Генеральний директор ТОВ “ГУАЛАПАК УКРАЇНА”, м.Суми, проспект Курський,147/4. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Ради Директорiв
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мерзлий Володимир Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1969
5) освіта**
Освтiа вища, квалiфiкацiя-iнженер-будiвельник
6) стаж роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова правлiння АТ “ТЕХНОЛОГIЯ”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.01.2015 безстроково
9) Опис
Член Ради Директорiв виконує повноваження та обов’язки в порядку, передбаченному Статутом Товариства та чинним законодавством. Загальний стаж роботи – 25 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав наступнi посади: Голова Правлiння АТ “ТЕХНОЛОГIЯ”, м.Суми, проспект Курський, 147-А. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Ради Директорiв
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чижик Сергiй Вячеславович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1971
5) освіта**
Освтiа вища, квалiфiкацiя-юрист
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Генеральний директор ТОВ “ВIТЧИЗНА”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.01.2015 безстроково
9) Опис
Член Ради Директорiв виконує повноваження та обов’язки в порядку, передбаченному Статутом Товариства та чинним законодавством. Загальний стаж роботи – 21 рiк. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав наступнi посади: Генеральний директор ТОВ “ВIТЧИЗНА”, м.Конотоп, вул.Ватутiна, 6. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зайченко Наталiя Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1979
5) освіта**
Освiта вища, квалiфiкацiя-економiст
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
бухгалтер ТОВ “ГУАЛА КЛОЖЕРС УКРАЇНА”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.10.2014 безстроково
9) Опис
Головний бухгалтер здiйснює ведення бухгалтерського облiку в Товариствi. Загальний стаж роботи – 21 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала наступнi посади: бухгалтер ТОВ “ГУАЛА КЛОЖЕРС УКРАЇНА”, 3 27.10.2014 р. – Головний бухгалтер ТОВ “СIЕЙТI”. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

X. Відомості про цінні папери емітента

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

1) процентні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
22.03.2017 5/2/2017 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000.00 40000 Бездокументарні іменні 40000000 20 щоквартально, вiдповiдно до Проспекту емiсiї 5166816.45 02.05.2018
Опис Цiннi папери розмiщенi серед конкретно визначеного кола осiб (приватне розмiщення). На зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами не здiйснюється. Цiннi папери емiтента на фондових бiржах у лiстингу/делiстингу не перебувають. Емiтент викупу облiгацiй не здiйснював. Дострокового погашення облiгацiй протягом звiтного року не було. Протягом звiтного року додаткової емiсiї облiгацiй не було. У звiтному перiодi було виплачено 5166816.45 грн процентного доходу. Виплата процентного доходу здiйснюється вiдповiдно до Проспекту емiсiї, щоквартально.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 713 45263 0 0 713 45263
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 212 31653 0 0 212 31653
транспортні засоби 288 13537 0 0 288 13537
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 213 73 0 0 213 73
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 713 45263 0 0 713 45263
Опис Термiни та умови користування основними засобами вiдповiдають нормам, основнi засоби використовуються в звичайних умовах користування.
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 53608 тис.грн.
Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить: 16 %
Ступiнь використання основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить: 84 %
Сума нарахованого зносу на кiнець звiтного перiоду становить: 8345 тис. грн.
Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi придбанням транспортних засобiв та сiльськогосподарської технiки.
Обмежень на використання майна немає, крiм основних засобiв Товариства, якi знаходяться в заставi банку.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 71536 48319
Статутний капітал (тис. грн.) 25000 25000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 25000 25000
Опис Вартiсть чистих активiв розрахована за даними Балансу як рiзниця балансової вартостi активiв та всiх видiв зобов`язань i забезпечень, вiдображених в Балансi. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 46536 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 46536 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.

3. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 100505 X X
у тому числі:
вiдновлювальна кредитна лiнiя 26.09.2017 10000 15.75 31.08.2018
вiдновлювальна кредитна лiнiя 09.06.2017 18905 15.75 15.05.2018
вiдновлювальна кредитна лiнiя 09.06.2017 29850 15.75 15.05.2018
невiдновлювальна кредитна лiнiя 16.05.2017 264 13.5 16.05.2022
невiдновлювальна кредитна лiнiя 16.05.2017 1655 15.5 16.05.2022
невiдновлювальна кредитна лiнiя 16.05.2017 2007 16.25 01.05.2022
невiдновлювальна кредитна лiнiя 16.05.2017 18299 14.3 16.05.2022
невiдновлювальна кредитна лiнiя 15.06.2017 1768 16.25 15.06.2022
невiдновлювальна кредитна лiнiя 20.06.2017 6517 15.5 20.06.2022
невiдновлювальна кредитна лiнiя 10.07.2017 88 15.5 10.07.2022
невiдновлювальна кредитна лiнiя 10.07.2017 945 16.25 10.07.2022
невiдновлювальна кредитна лiнiя 10.07.2017 2577 13.5 10.07.2022
невiдновлювальна кредитна лiнiя 10.07.2017 5621 14.3 10.07.2022
невiдновлювальна кредитна лiнiя 13.09.2017 583 13.5 31.08.2022
невiдновлювальна кредитна лiнiя 13.09.2017 1426 15.5 31.08.2022
Зобов’язання за цінними паперами X 40000 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним випуском): X 40000 X X
Облiгацiї пiдприємств 22.03.2017 40000 20 02.05.2018
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов’язання X 285 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 56589 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 197379 X X
Опис: Фiнансова допомога на зворотнiй основi вiдсутня

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Емкон-Аудит”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи) 37153128
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 02068, м.Київ, вул.Анни Ахматової, 23, кв.96
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4374 23.09.2010
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 283/4
23.09.2013
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** безумовно-позитивна
Пояснювальний параграф (у разі наявності) вiдсутнiй
Номер та дата договору на проведення аудиту 178
15.01.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 15.01.2018
05.02.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 05.02.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 19200

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “СIЕЙТI” за ЄДРПОУ 39441455
Територія за КОАТУУ 5910100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності за КВЕД 46.21
Середня кількість працівників 40
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 40000, м.Суми, вул.Вiльний Лужок,6
Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 24 284 0
первісна вартість 1001 72 537 0
накопичена амортизація 1002 48 253 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 153 0 0
Основні засоби: 1010 713 45263 0
первісна вартість 1011 1382 53608 0
знос 1012 669 8345 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030 14988 25567 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 15878 71114 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 45474 81426 0
Виробничі запаси 1101 29 330 0
Незавершене виробництво 1102 0 1182 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 45445 79914 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1395 55352 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130 12938 41690 0
з бюджетом 1135 18435 10640 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 26 19 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 750 1932 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 269 1932 0
Витрати майбутніх періодів 1170 53 1995 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
1181 0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 17 4747 0
Усього за розділом II 1195 79088 197801 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 94966 268915 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 25000 25000 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 228 3750 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 23091 42786 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 48319 71536 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 41749 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 41749 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 35977 58756 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 4919 19892 0
за розрахунками з бюджетом 1620 745 285 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 708 173 0
за розрахунками зі страхування 1625 19 61 0
за розрахунками з оплати праці 1630 152 461 0
за одержаними авансами 1635 0 26617 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 417 623 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 31 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 4418 48904 0
Усього за розділом IІІ 1695 46647 155630 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 94966 268915 0

 

Примітки Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги на кiнець звiтного перiоду становить 55352 тис. грн.
Керівник Цупро Олександр Миколайович
Головний бухгалтер Зайченко Наталiя Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “СIЕЙТI” за ЄДРПОУ 39441455
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 700790 551880
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 604156 ) ( 482922 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
прибуток
2090 96634 68958
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 7126 2112
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 13764 ) ( 7449 )
Витрати на збут 2150 ( 32399 ) ( 28889 )
Інші операційні витрати 2180 ( 12497 ) ( 6322 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
2190 45100 28410
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 948 1219
Інші фінансові доходи 2220 111 114
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 15206 ) ( 3566 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 110 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 1047 ) ( 120 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290 29796 26057
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -6568 -4471
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
прибуток
2350 23228 21586
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 23228 21586

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 8744 6254
Витрати на оплату праці 2505 12349 6148
Відрахування на соціальні заходи 2510 1826 785
Амортизація 2515 7937 434
Інші операційні витрати 2520 27804 29039
Разом 2550 58660 42660

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

 

Примітки Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за звiтний перiод становить 700790 тис.грн.
Керівник Цупро Олександр Миколайович
Головний бухгалтер Зайченко Наталiя Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “СIЕЙТI” за ЄДРПОУ 39441455
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000 526503 416253
Повернення податків і зборів 3005 62285 20980
у тому числі податку на додану вартість 3006 62285 20980
Цільового фінансування 3010 145 56
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 251009 215508
Надходження від повернення авансів 3020 32189 14900
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 111 114
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 5852 271
Надходження від операційної оренди 3040 4559 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 247057 337
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100 ( 357085 ) ( 245472 )
Праці 3105 ( 9533 ) ( 4629 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1870 ) ( 826 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 10066 ) ( 6081 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116 ( 7103 ) ( 4762 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів 3118 ( 2963 ) ( 1319 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 502509 ) ( 404942 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 26607 ) ( 14332 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 990 ) ( 176 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 139 ) ( 10 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 249240 ) ( 1026 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 28329 9075
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 64 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 9752 ) ( 13769 )
необоротних активів 3260 ( 52606 ) ( 567 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 62294 14336
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 1750
Отримання позик 3305 1016790 1269391
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 912262 1241161
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 2805 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 12608 ) ( 3566 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 91920 23609
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 1297 198
Залишок коштів на початок року 3405 750 673
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 115 121
Залишок коштів на кінець року 3415 1932 750

 

Примітки Чистий рух грошових коштiв за звiтнiй перiод становить 1297 тис.грн.
Керівник Цупро Олександр Миколайович
Головний бухгалтер Зайченко Наталiя Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “СIЕЙТI” за ЄДРПОУ 39441455
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 00 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 00 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 00 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 00 0 0 00
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 00 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань 3560 00 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 00 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 00 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 00 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 00 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 00
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 00 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

 

Примітки Вiдсутнi
Керівник Цупро Олександр Миколайович
Головний бухгалтер Зайченко Наталiя Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “СIЕЙТI” за ЄДРПОУ 39441455
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

 

Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 25000 0 0 228 23091 0 0 48319
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 11 0 0 11
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 25000 0 0 228 23080 0 0 48308
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 23228 0 0 23228
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів411100000000
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 3522 -3522 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 00 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 3522 19706 0 0 23228
Залишок на кінець року 4300 25000 0 0 3750 42786 0 0 71536

 

Примітки Резервний капiтал на кiнець звiтного перiоду становить 3750 тис.грн.
Керівник Цупро Олександр Миколайович
Головний бухгалтер Зайченко Наталiя Миколаївна