Особлива інформація

 

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Генеральний директор Цупро Олександр Миколайович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 15.01.2018
(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “СIЕЙТI”
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Місцезнаходження
40000, м. Суми, вул. Вiльний Лужок, будинок 6
4. Код за ЄДРПОУ
39441455
5. Міжміський код та телефон, факс
+38 0542 701 223 701 223
6. Електронна поштова адреса
victoria.kalajdova@siati.com.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 15.01.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 12 Вiдомостi НКЦПФР 18.01.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://siati.com.ua/ в мережі Інтернет 18.01.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
12.01.2018 обрано Генеральний директор Цупро Олександр Миколайович 0
Зміст інформації:
У зв’язку iз закiнченням 14.01.2018 р. термiну дiї контракту Генерального директора Товариства Цупро Олександра Миколайовича, Загальними зборами учасникiв Товариства вiд 12.01.2018 р. (Протокол № 18), прийнято рiшення про переобрання Цупро Олександра Миколайовича (згоди на розкриття паспортних даних особа не надала) Генеральним директором Товариства на новий термiн з 15.01.2018 р. по 15.01.2021 р.
Цупро Олександр Миколайович не володiє часткою в статутному капiталi Товариства, протягом останнiх 5 рокiв обiймав наступнi посади: з 19.05.2010 р. по 08.01.2014 р. – Заступник голови керiвника апарату Сумської обласної державної адмiнiстрацiї, з 11.01.2014 р. по 26.02.2014 р. – Керiвник Головного управлiння комунiкацiй Адмiнiстрацiї Президента України, з 16.04.2014 р. по 15.01.2015 р. – Заступник Генерального директора з персоналу та загальним питанням ТОВ “ГУАЛА КЛОЖЕРС УКРАЇНА”, з 20.01.2015 р. – Генеральний директор ТОВ “СIЕЙТI”.
Строк, на який обрано особу – 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа немає.