ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯТитульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.


Генеральний директор       Цупро Олександр Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 30.01.2018
(дата)Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “СIЕЙТI”
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Місцезнаходження
40000, м. Суми, вул. Вiльний Лужок, будинок 6
4. Код за ЄДРПОУ
39441455
5. Міжміський код та телефон, факс
+38 0542 701 223 701 223
6. Електронна поштова адреса
victoria.kalajdova@siati.com.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.01.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 22 Вiдомостi НКЦПФР 01.02.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://siati.com.ua/ в мережі Інтернет 02.02.2018
(адреса сторінки) (дата)


Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

№ з/п Дата прийняття рішення Вид цінних паперів, що розміщуються Кількість цінних паперів, що розміщуються (шт.) Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.) Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
1 29.01.2018 Облігація підприємства відсоткова 50000 50000 200
Зміст інформації:
Позачерговими Загальними зборами учасникiв ТОВ «СIЕЙТI» 29.01.2018 року (протокол № 20) прийнято рiшення про приватне розмiщення вiдсоткових iменних звичайних (незабезпечених) облiгацiй у бездокументарнiй формi серiї В, у кiлькостi 50 000,00 (п’ятдесят тисяч) штук, номiнальною вартiстю 1 000,00 (одна тисяча) грн. кожна, загальною номiнальною вартiстю 50 000 000,00 (п’ятдесят мiльйонiв) гривень.
Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, до розмiру статутного капiталу на дату прийняття цього рiшення становить 200 %. Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу на дату прийняття цього рiшення становить 160%.
Iнвесторам в цiннi папери, що розмiщуються надаються наступнi права:
– право на отримання номiнальної вартостi облiгацiй при настаннi строку їх погашення;
– право на отримання доходу у виглядi нарахованих вiдсоткiв на номiнальну вартiсть облiгацiй в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду;
– право подавати Емiтенту облiгацiї для викупу, у разi прийняття такого рiшення уповноваженим органом Емiтента;
– право на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать чинному законодавству України та умовам розмiщення.
Власники облiгацiй не мають права брати участь в управлiннi Емiтентом. Особи, якi є власниками облiгацiй, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України.
Оплата облiгацiй здiйснюється грошовими коштами у нацiональнiй валютi України – гривнi.
Метою розмiщення цiнних паперiв, а також напрямами використання отриманих коштiв, залучених вiд приватного розмiщення облiгацiй є розширення основної дiяльностi – оптової торгiвлi зерном, насiнням i кормами для тварин (код КВЕД 46.21) – 100% залучених коштiв.
Емiтент зобов’язується не використовувати кошти, залученi вiд приватного розмiщення облiгацiй, для формування i поповнення статутного капiталу Емiтента, а також для покриття його збиткiв вiд господарської дiяльностi шляхом зарахування доходу вiд продажу облiгацiй як результату поточної господарської дiяльностi.
Рiшення про приватне розмiщення цiнних паперiв прийнято вищим органом управлiння ТОВ “СIЕЙТI” – Загальними зборами учасникiв.
Конвертацiя облiгацiй умовами випуску не передбачена.
Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї:
-строк обiгу облiгацiй – 1 рiк,
-вiдсоткова ставка – 17,5 % (сiмнадцять цiлих п’ять десятих вiдсотка) рiчних,
-виплата вiдсоткiв – поквартально.

Особлива інформаціяТитульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.


Генеральний директор       Цупро Олександр Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 15.01.2018
(дата)


Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “СIЕЙТI”
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Місцезнаходження
40000, м. Суми, вул. Вiльний Лужок, будинок 6
4. Код за ЄДРПОУ
39441455
5. Міжміський код та телефон, факс
+38 0542 701 223 701 223
6. Електронна поштова адреса
victoria.kalajdova@siati.com.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 15.01.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 12 Вiдомостi НКЦПФР 18.01.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://siati.com.ua/ в мережі Інтернет 18.01.2018
(адреса сторінки) (дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
12.01.2018 обрано Генеральний директор Цупро Олександр Миколайович 0
Зміст інформації:
У зв’язку iз закiнченням 14.01.2018 р. термiну дiї контракту Генерального директора Товариства Цупро Олександра Миколайовича, Загальними зборами учасникiв Товариства вiд 12.01.2018 р. (Протокол № 18), прийнято рiшення про переобрання Цупро Олександра Миколайовича (згоди на розкриття паспортних даних особа не надала) Генеральним директором Товариства на новий термiн з 15.01.2018 р. по 15.01.2021 р.
Цупро Олександр Миколайович не володiє часткою в статутному капiталi Товариства, протягом останнiх 5 рокiв обiймав наступнi посади: з 19.05.2010 р. по 08.01.2014 р. – Заступник голови керiвника апарату Сумської обласної державної адмiнiстрацiї, з 11.01.2014 р. по 26.02.2014 р. – Керiвник Головного управлiння комунiкацiй Адмiнiстрацiї Президента України, з 16.04.2014 р. по 15.01.2015 р. – Заступник Генерального директора з персоналу та загальним питанням ТОВ “ГУАЛА КЛОЖЕРС УКРАЇНА”, з 20.01.2015 р. – Генеральний директор ТОВ “СIЕЙТI”.
Строк, на який обрано особу – 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа немає.

Соняшник на внутрішньому ринку продовжує дорожчати

За минулий тиждень тенденції на ринку соняшника залишились у зростаючому тренді: на умовах поставки EXW-елеватор ціни зросли на 200 грн/т, на умовах поставки СРТ-порт — на 200—300 грн/т, на умовах поставки FOB квітневі ціни додали 5—10 дол./т. Продовжувати читання Соняшник на внутрішньому ринку продовжує дорожчати

Посівна – 2016: наскільки подорожчає українське зерно

Експерти агроринку вже озвучили наскільки в цьому році подорожчає посівна кампанія. «Контракти» дізналися, де аграрії зможуть знайти гроші на посівну, і на які культури будуть робити акцент цієї весни. Продовжувати читання Посівна – 2016: наскільки подорожчає українське зерно

Обсяг експорту кукурудзи з України найнижчий за останні три роки

У поточному сезоні експорт української кукурудзи найнижчий за останні три роки. Причина – зниження обсягів виробництва на користь пшениці. Продовжувати читання Обсяг експорту кукурудзи з України найнижчий за останні три роки

В Україні ранніми зерновими засіяно 960 тис. Га – Мінагропрод

Станом на 25 березня аграрії всіх областей України засіяли ранніми яровими зерновими культурами 961,4 тис. Га, що становить 38% від плану. До звітної дати роком раніше було засіяно 882 тис. Га, або 36%. Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України. Продовжувати читання В Україні ранніми зерновими засіяно 960 тис. Га – Мінагропрод

Соя значно підскочила в ціні

З огляду на зростання цін на нафту за попередній тиждень, соя значно підскочила в ціні, що підтверджує і звіт про позиції трейдерів: скорочення чистих коротких позицій майже вдвічі за тиждень (трейдери фіксувалися на зростанні), що також дало додатковий поштовх цінам. Продовжувати читання Соя значно підскочила в ціні